Et trygt og værdigt liv som ældre

8. juni 2017

Når borgernes evne til selv at klare hverdagen svinder ind, skal kommunen sikre den nødvendige støtte, pleje og omsorg. Ældreplejen- og omsorgen er en kerneydelse, som kommunen har ansvaret for, men som kan udføres af forskellige aktører, det være sig kommunen såvel som private leverandører.   

 

Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At borgeren er i centrum for den bedste behandling, pleje og omsorg. Opgavefordelingen mellem regionen og kommunen skal afklares. De frivillige og de pårørende ses som vigtige bidragsydere til, at ældre borgere kan fortsætte et socialt og aktivt liv.

  • At borgernes frie valg styrkes og at der sikres et konstruktivt samarbejde med private leverandører, der kan være et vigtigt alternativ til den kommunale leverandørs service.

  • At investeringer i velfærdsteknologi sikrer øget kvalitet for borgerne og aflastning af medarbejderne.

  • At vi lever op til intentionerne i den vedtagne Ældrepolitik ved at opstille og opfylde konkrete mål for ældreplejen.

  • Fokusering på behov frem for minutter og standardløsninger.

  • Sikring af plejeboliger og andre tilbud med høj kvalitet for omsorg, pleje og kost og med gode rammer for dialog med pårørende.

  • Et varieret boligtilbud til ældre med fokus på placering, ejerforhold, størrelse og indretning.

  • Etablering af boliger, der matcher særlige fysiske, psykiske og sociale behov hos fx demente.

  • Støtte op om borgere i eget hjem så borgerne i videst muligt omfang, kan bevare deres uafhængighed og livskvalitet gennem træning, rehabilitering, boligindretning og tryghedsskabende foranstaltninger.